Historie

1990 - Založení firmy – hlavní obor činnosti: Provádění, projektování a vyhodnocování  geologických prací. Zahájen vývoj profesních softwarových aplikací pro AutoCAD.

1991 – GeoDat – systém pro automatickou konstrukci geologických profilů sond a geologických řezů se zatříděním zemin podle ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy. Aplikace na svou dobu unikátní (dnes už zcela běžným) propojením databáze geologických údajů s grafickým editorem (dBase III –AutoCAD r. 9). Plně automatizovaná konstrukce profilů sond a řezů databázovým výběrem libovolné archivní zakázky. Databáze GeoDat je registrována Geofondem České republiky.

1992 - Zahájena spolupráce s autory matematicko-fyzikálního modelu rozptylu škodlivin v ovzduší a se zpracovateli posudků EIA. Firma rozšiřuje svou činnost o zpracování a vizualizaci rozmístění prostorově vázaných dat. Je vyvíjena řada aplikací pro automatickou tvorbu tematických map a kartogramů v prostředí AutoCADu.

1994 - Firma zavádí na novou technologii – AutoCAD r. 12 s datovým rozšířením ADE (Autodesk Data Extension). Toto je platforma se skutečným zaměřením na využití v oblasti GIS. V této době již spolupracujeme s geodetickými firmami na zpracování výsledků geodetických měření. S využitím technologie ADE se začínají vyvíjet první nástroje pro opravdu efektivní tvorbu účelových map velkých měřítek. Začíná tak vznikat základ budoucí aplikace GEOD – jednoho ze stěžejních produktů naší firmy v oblasti digitální kartografie a GIS.

1995 – Realizuje se první komplexní GIS projekt – geografický informační systém stavebního úřadu Pustá Polom (okres Opava). Platforma – AutoCAD VQ. Podle dostupných informací se jedná o první implementaci geografického informačního systému založeného na technologii Autodesku ve státní správě v tehdejší ČR.

1996 – Zavádíme nový CAD/GIS systém firmy Autodesk - AutoCAD Map. Veškeré aplikace jsou převedeny na tuto platformu. Pro zpracování výsledků rozptylových studií již zajišťujeme ucelený komplex prací od přípravy části vstupních databází až po konečné zpracování výsledků do podoby imisních map a kartogramů. Celkem je v této oblasti realizováno více než sto zakázek. K nejvýznamnějším patří spolupráce na projektu Slezsko a dalších úkolech pro ministerstvo životního prostředí ČR.

1997 – Je oficiálně představena aplikace GEOD 98 – Mapy velkých měřítek pro AutoCAD Map. O aplikaci ihned projeví zájem řada geodetických firem a jsou realizovány první instalace. Spektrum zakázek se rozšiřuje o spolupráci s urbanistickými ateliéry na digitálním zpracování územně plánovací dokumentace.

1998 – Naše firma je autorem vítězného návrhu řešení systému pro tvorbu a údržbu základní mapy závodu NOVÁ HUŤ a. s.

1999 – 2002 - Řada implementací GIS na úřadech státní správy, místní samosprávy a u správců inženýrských sítí. Firma již zajišťuje kompletní servis spojený s provozem těchto systémů.

2003 - Zahájení vlastní geodetické činnosti s využitím satelitní technologie GPS.

2004 - Vybavení geodetického pracoviště je doplněno o další moderní měřickou techniku.

2005 - Naše firma realizuje rozsáhlé zakázky v oblasti účelového a technického mapování. Veškerá měření jsou již prováděna moderní kombinovanou technologií GPS/TPS. Naše firma se oficiálně podílí na testování celostátní sítě permanentních stanic pro určování polohy, kterou od roku 2004 buduje Zeměměřický úřad.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top