Digitální účelové mapování

Vytisknout

Kvalitní účelová mapa je základním podkladem pro projektování každé stavby.

Miniatura účelové mapy

Naše mapy jsou detailními digitálními modely zájmového území. Jsou konstruované z dat získaných velmi podrobným geodetickým zaměřením. Veškeré terénní práce jsou prováděné plně robotizovanou totální stanicí. Zpracování naměřených dat a konstrukce map probíhá zcela automaticky pomocí špičkového softwarového systému AutoCAD Civil 3D.

Veškerá terénní geodetická měření jsou prováděna technologií GPS/TPS. To znamená, že připojení na závazný referenční souřadnicový a výškový systém je provedeno technologií GPS a podrobné měření je provedeno pomocí špičkové, plně robotické totální stanice. Data jsou v terénu v reálném čase zpracovávána výkonným terénním počítačem do podoby přehledného terénního náčrtu (terénní mapy). To velmi usnadňuje orientaci měřiče v zájmovém prostoru a minimalizuje chyby v mapování. V kanceláři jsou pak naměřená data zpracována do podoby finální účelové mapy zcela automaticky v prostředí modulu Survey, který je součástí systému AutoCAD Civil 3D. Tento modul zpracovává veškeré geodetické a popisné údaje získané v terénu pomocí výkonného příkazového jazyka Survey Command Language. V tomto prostředí probíhají v jediném kroku nejen veškeré geodetické souřadnicové a vyrovnávací výpočty, ale i velmi složité konstrukce liniové kresby. Automatické vložení všech mapových značek a popisů jednotlivých zaměřených objektů je samozřejmostí. Výsledkem je účelová mapa splňující všechny požadavky závazných předpisů, především platných norem  ČSN 013410 - MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK - Základní a účelové mapy a ČSN 013411 - MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK - Kreslení a značky.

Použití nejmodernějších zeměměřických technologií nám umožnilo dosáhnout velmi vysoké produktivity práce. Standardně tak můžeme nabídnout velmi vysokou podrobnost zaměření zájmového území, která splňuje i požadavky na zobrazení výsledné mapy v měřítku 1:200. Odpadá tak nutnost následného doměřování detailů v případě požadavku na změnu výstupního měřítka mapy. Uživatelé mapového díla tak mají vždy dokonalý přehled o zájmovém území.

Obsahem podrobného zaměření a výsledné účelové mapy je standardně:

 • Polohopis zahrnující
  • Veškeré viditelné prvky a rozhraní komunikací a zpevněných ploch včetně obrysů obrubníků
  • Veškeré stavební objekty
  • Veškeré prvky oplocení pozemků a všechny viditelné hraniční znaky
  • Veškeré viditelné prvky inženýrských sítí včetně hloubky kanalizačních šachet
  • Veškeré prvky vegetačního pokryvu s vymezením ploch souvislého porostu a individuálním zaměřením vzrostlých stromů a keřů s uvedením druhu a průměru kmene
 • Výškopis všech zaměřených prvků a výškopis volných terénních ploch zaměřený v pravidelné síti bodů
 • Model terénu s intervalem vrstevnic většinou 0.2 m (nebo dle požadavku)
 • Náhled katastrální mapy

 

V průběhu mapování s výhodou využíváme i dalšího technického vybavení, jako jsou detektory podzemních inženýrských sítí. Můžeme si tak operativně dohledat například poklopy šachet a armatur skryté v trávě nebo pod povrchem terénu.

Digitální mapa je v našem případě skutečně dokonalým digitálním modelem zájmového území.

Digitální mapa je distribuována jako výkres systému AutoCAD Civil 3D. To má zásadní význam pro projekční kanceláře, které v tomto systému pracují. Pro ostatní zákazníky je mapa převedena do formátu DWG pro příslušnou verzi AutoCADu, případně do formátu DGN nebo dle dohody i do jiných grafických formátů. Mapa může být dodána i jako 2D výkres.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme také vývojem softwarových aplikací pro AutoCAD Civil 3D, můžeme v rámci zpracování účelových map nabídnout řešení i velmi specifických požadavků.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top